"เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ อิออน ได้จัดสวัสดิการต่างๆ
ตลอดจนเงินช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เข้ากับพนักงานทุกคน 
เพราะพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา ครอบครัวอิออน"

 

 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สินเชื่อเพื่อพนักงาน
 • เงินรางวัลอายุการทำงาน 10ปี / 20ปี
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ลาหยุดพิเศษในเดือนเกิด
 • ลากิจ
 • ลาสมรสของพนักงาน
 • ลาคลอด
 • ลารับราชการทหาร
 • ลาอุปสมบทหรือเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจย์
 • ลาเพื่อทำหมัน
 • ลาเพื่อเข้าร่วมงานศพของบุคคลในครอบครัวพนักงาน
 • เงินสวัสดิการกรณีพนักงานสมรส
 • เงินสวัสดิการกรณีพนักงานมีบุตร
 • เงินสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • ของขวัญเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย

หมายเหตุ: สวัสดิการต่างๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และเงื่อนไขของบริษัทฯ