ติดต่อเรา

 

“ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ อิออน ได้จัดสวัสดิการต่างๆ

ตลอดจนเงินช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เข้ากับพนักงานทุกคน

เพราะพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา ครอบครัวอิออน”

 • โบนัส 2 ครั้ง/ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล + ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน
 • เงินกู้สำหรับพนักงาน
 • เงินรางวัลอายุการทำงาน 10ปี, 20ปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ลาหยุดเดือนเกิด
 • ลาเพื่อแต่งงานสำหรับตนเอง
 • ลาคลอด
 • ลารับราชการทหาร
 • ลาอุปสมบทหรือเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจย์
 • ลาเพื่อทำหมัน
 • ลาเพื่อเข้าร่วมงานศพของบุคคลในครอบครัวพนักงาน
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าน้ำมัน
 • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
 • ค่าที่พัก กรณีพนักงานปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักและเงินช่วยเหลือค่าขนย้าย
 • เงินสวัสดิการกรณีพนักงานสมรส
 • เงินสวัสดิการกรณีพนักงานมีบุตร
 • บริการรถรับ - ส่งพนักงาน
 • ชุดของขวัญแม่และเด็ก
 • ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย

หมายเหตุ: สวัสดิการต่างๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และเงื่อนไขของบริษัทฯ“ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ อิออน ได้จัดสวัสดิการต่างๆ