Share this Job

Corporate Sales Assistant Manager

Date: 09-Aug-2019

Location: Bangkok, Thailand

Company: aeonthanas

Responsibility

 • ให้คำแนะนำ ประโยชน์และข้อบ่งชี้ช่องทางการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ สำหรับรูปแบบบริษัทฯ สำหรับรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือรับจ้างให้เช่า
 • นำเสนอเบี้ยประกันโดยเปรียบเทียบความคุ้มครองและราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 • ให้คำปรึกษารวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการขาย รวมไปถึงบริการหลังการขายเมื่อลูกค้าเกิดเหตุ
 • จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถบริษัท

Qualification

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานบริการ
 • มีทักษะการเจรจา / ต่อรอง / รักงานขาย / และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ / และรับผิดชอบในหน้าที่ / มีความละเอียด รอบคอบ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านประกันกลุ่มรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ