Share this Job

Fileld Service

Date: 20-Jul-2019

Location: Phuket, Thailand

Company: aeonthanas

Job Summary

Responsibility

1.ติดต่อประสานกับลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระและนัดวันชำระ

2.ออกไปพบลูกค้า เพื่อเก็บเงินลูกค้าตามนัดหมาย

3.Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้  ให้กับฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification

1.เพศชาย  อายุ  21-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

3.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่

4.เชี่ยวชาญเส้นทางในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี